Portrait of the athlete


BEYELER, Simon - SUI nation flag  

Personal data:

Sport associated data:

GenderMClubSportschützen Tafers, Kleinkalibersch. Atterswil
Year of birth1982Start of competing1996
Place of birthBern, SUIPractising shooter since1994
HometownSchwarzenburg, SUIPersonal CoachDaniel Burger, Gaby Buehlmann
Residence National CoachDaniel Burger, Gaby Buehlmann
Height (cm)170Handednessright
Weight (kg)62Master Eyeright
Marital statusmarriedEventsAR60, FR3X40, FR60PR, 300FR3X40, 300FR60PR, 300STR3X20
Children Other sport activitiesCrossbow
Higher educationBankwirtschafter HFComments
ProfessionBank Clerk  
Hobbiesfitness, badminton, bike, crossbow  
LanguagesGerman  

Achievements

RkCs City YearEventCatCompFinalTotalRecord
19OG LONDON 2012FR3X4011641164
39OG LONDON 2012AR60588588
45OG BEIJING 2008AR60583583
48OG BEIJING 2008FR60PR585585
5WCH ZAGREB 2006FR60PR597103.4700.4
6WCH MUNICH 2010300FR60PR598598
15WCH GRANADA 2014FR3X401171
15WCH MUNICH 2010300FR3X4011661166
28WCH GRANADA 2014FR60PR623.6
37WCH CHANGWON 2018FR3X401170
38WCH MUNICH 2010AR60592592
50WCH LAHTI 2002FR3X40Junior11081108
51WCH LAHTI 2002FR60PRJunior569569
53WCH GRANADA 2014AR60620.3
68WCH MUNICH 2010FR3X4011471147
68WCH LAHTI 2002AR60Junior573573
5WCF WROCLAW 2011FR3X40117098.71268.7
8WCF BANGKOK 2012FR3X40115897.21255.2
3WC MUNICH 2012FR3X40117797.21274.2
3WC FORT BENNING 2011FR3X40118096.81276.8
6WC MUNICH 2015FR3X401176414.5
7WC SYDNEY 2007FR3X40117095.61265.6
8WC MILAN 2012AR60597101.3698.3
9WC CHANGWON 2011AR60595595
10WC BEIJING 2014FR3X401166
11WC LONDON 2012FR3X4011621162
12WC BEIJING 2009FR60PR593593
14WC MUNICH 2009FR3X4011711171
15WC MUNICH 2014AR60625.0
17WC BEIJING 2014AR60621.3
18WC MILAN 2012FR3X4011591159
18WC FORT BENNING 2011FR60PR594594
18WC FORT BENNING 2010AR60593593
18WC RIO DE JANEIRO 2008AR60589589
19WC BEIJING 2009AR60593593
20WC MUNICH 2017FR60PR623.8
20WC MUNICH 2013FR3X401158
22WC GUADALAJARA 2018AR60619.1
22WC BEIJING 2010AR60592592
22WC SYDNEY 2007FR60PR591591
23WC RIO DE JANEIRO 2008FR3X4011551155
23WC MILAN 2006FR60PR588588
25WC GABALA 2015FR3X401168
25WC CHANGWON 2011FR3X4011591159
26WC GRANADA 2013FR3X401163
26WC MUNICH 2011AR60594594
27WC BELGRADE 2010FR3X4011621162
28WC FORT BENNING 2011AR60593593
29WC FORT BENNING 2010FR3X4011601160
30WC MUNICH 2013AR60622.4
31WC BANGKOK 2016FR3X401141
31WC BANGKOK 2016AR60618.2
31WC BEIJING 2014FR60PR614.6
31WC MILAN 2009FR3X4011571157
32WC LONDON 2012AR60593593
32WC BANGKOK 2007FR3X4011521152
33WC MUNICH 2012AR60594594
33WC MUNICH 2011FR3X4011661166
33WC MUNICH 2008FR3X4011591159
34WC MUNICH 2016FR3X401171
35WC MUNICH 2016AR60623.3
35WC MUNICH 2015AR60623.0
35WC RIO DE JANEIRO 2008FR60PR586586
35WC MILAN 2006FR3X4011491149
36WC MUNICH 2009AR60593593
39WC SYDNEY 2007AR60589589
40WC BEIJING 2010FR3X4011431143
40WC BELGRADE 2010AR60593593
40WC BEIJING 2009FR3X4011521152
41WC MILAN 2008AR60589589
44WC GABALA 2015AR60620.9
44WC MILAN 2009AR60590590
46WC MUNICH 2014FR3X401160
47WC CHANGWON 2011FR60PR583583
48WC RIO DE JANEIRO 2016FR3X401150
49WC RIO DE JANEIRO 2016AR60620.1
49WC MILAN 2008FR3X4011471147
50WC MUNICH 2017FR3X401162
50WC MUNICH 2015FR60PR617.8
50WC GABALA 2015FR60PR618.5
50WC MUNICH 2007FR60PR592592
52WC BANGKOK 2016FR60PR605.4
56WC MILAN 2008FR60PR585585
56WC MUNICH 2007FR3X4011541154
58WC MUNICH 2009FR60PR591591
68WC MUNICH 2006AR60587587
70WC BANGKOK 2007AR60579579
70WC MILAN 2005AR60581581
75WC MUNICH 2008AR60585585
81WC MUNICH 2005AR60584584
4ECH BELGRADE 2011FR3X40117196.71267.7
5ECH MARIBOR 2015FR60PR627.3143.9
5ECH OSIJEK 2009300FR3X4011711171
14ECH ARNHEM 2015AR60622.1
18ECH OSIJEK 2009300STR3X20574574
21ECH BRESCIA 2011AR60592592
21ECH OSIJEK 2009FR3X4011591159
22ECH BELGRADE 2011FR60PR595595
23ECH OSIJEK 2013FR3X401159
24ECH TALLINN 2005AR60592592
26ECH GYOR 2016AR60621.9
27ECH MERAKER 2010AR60591591
32ECH DEAUVILLE 2007AR60590590
34ECH BAKU 2017FR60PR609.9
34ECH MOSCOW 2014AR60620.5
34ECH THESSALONIKI 2002AR60Junior579579
36ECH PRAGUE 2009AR60590590
39ECH ODENSE 2013AR60618.1
40ECH GRANADA 2007FR3X4011501150
41ECH BAKU 2017FR3X401132
44ECH MARIBOR 2015FR3X401154
61ECH VIERUMAEKI 2012AR60588588
21EUG BAKU 2015FR3X401142
37EUG BAKU 2015FR60PR603.3