Championship

XXIX International tournament in memory of USSR master of sports Vladimir Pochivalov

 

Shymkent, KAZ

20 Oct - 30 Oct 2020